Viimeksi päivitetty: 28.9.2016

1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty

Näitä Aller Median käyttöehtoja (”Sopimus” tai ”Käyttöehdot”) sovelletaan kaikkiin Aller Media Oy:n, Lintulahdenkuja 10 A, 00500 Helsinki, Y-tunnus 0872238-2 (”Aller Media”) käyttäjälle sähköisesti toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin (yhdessä ”Palvelut” ja kukin erikseen ”Palvelu”).

Sopimuksen osapuolet ovat Aller Media ja Palvelua käyttävä yhteisö tai yksityinen henkilö (”Käyttäjä”). Aller Media ja Käyttäjä myös yhdessä ”Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli”.

Tämän Sopimuksen kulloinkin voimassaoleva versio on saatavilla Aller Median internet-sivuilla osoitteessa aller.fi sekä Palveluiden internet-sivuilla.

Sopimus Palveluista syntyy, kun Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä, Palvelun tilauksen yhteydessä tai muussa vaiheessa ja aina viimeistään silloin, kun Käyttäjä käyttää tai ottaa yhteyttä Palveluun tai vastaanottaa Palvelun internetin välityksellä, puhelimellaan tai kannettavalla päätelaitteellaan, tekstiviestitse tai muulla tavalla.

Tätä Sopimusta sovelletaan, ellei Aller Median ja Käyttäjän välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

Kuhunkin Palveluun sovelletaan myös kyseisen Palvelun sääntöjä (yhdessä ”Säännöt”). Kaikkien Palveluiden kulloinkin voimassaolevat Säännöt ovat saatavilla osoitteessa aller.fi sekä kyseisessä Palvelussa. Säännöt muodostavat tämän Sopimuksen kiinteän osan.

Aller Media varaa oikeuden muuttaa Sääntöjä koska tahansa. Aller Media pyrkii ilmoittamaan Käyttäjälle sääntöjen muutoksesta etukäteen Palvelussa tai muutoin. Käyttäjän jatkaessa Palvelun käyttämistä Sääntöjen muuttumisen jälkeen Käyttäjän katsotaan hyväksyneen uudet Säännöt.

Jos tämän Sopimuksen ja Palvelun Sääntöjen välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen Palvelun Sääntöjä ja sen jälkeen tätä Sopimusta.

 

2. Rekisteröityminen

2.1 Palveluun rekisteröityminen

Tietyt Palvelut tai niiden osat voivat edellyttää rekisteröitymistä. Jotta Käyttäjä voisi käyttää tällaisia Palveluita, hänen on rekisteröidyttävä Palvelun Käyttäjäksi.

Rekisteröitymisen yhteydessä ja Palvelua käyttäessään Käyttäjän on ilmoitettava Aller Median pyytämät tiedot. Käyttäjä vakuuttaa, että nämä tiedot ovat paikkansapitäviä, ajantasaisia ja täydellisiä. Käyttäjä myös sitoutuu pitämään tiedot paikkansapitävinä, ajantasaisina ja täydellisinä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan esiintymättä toisena luonnollisena tai oikeushenkilönä tai tällaisen edustajana sekä olemaan antamatta väärää kuvaa suhteestaan toiseen luonnolliseen tai oikeushenkilöön.

Ainoastaan luonnollisella tai olemassa olevalla oikeushenkilöllä on oikeus rekisteröityä Käyttäjäksi. Luonnollisen henkilön Palveluihin rekisteröitymisen edellytyksenä on vähintään 13 vuoden ikä tai Palvelun Säännöissä ilmoitettu muu ikä.

Maksullisiin Palveluihin rekisteröityminen ja niiden tilaaminen edellyttää 18 vuoden ikää tai alle 18-vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta huoltajan tai edunvalvojan suostumusta.

2.2 Käyttäjän tunnistautuminen

Joidenkin Palveluiden käyttäminen voi edellyttää tunnistautumista. Mikäli Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista, tunnistautuminen voi tapahtua käyttäjätunnuksella, salasanalla, IP-osoitteella, puhelinnumerolla, Käyttäjän tiettyihin kolmannen osapuolen palveluihin (kuten Facebook) luoman käyttäjätilin kautta, useamman edellä mainitun yhdistelmällä tai muulla tavalla.

Käyttäjän on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa tai muu vastaava tunnistautumistietonsa (”Tunnistautumistieto”) huolellisesti siten, että ne eivät joudu kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta.

Käyttäjä vastaa kaikista hänen Tunnistautumistiedoillaan tehdyistä toimista, laiminlyönneistä ja muusta käytöstä, oli sitten kyse Tunnistautumistietojen oikeutetusta tai oikeudettomasta käytöstä.

Mikäli Tunnistautumistiedot ovat joutuneet kolmannen osapuolen tietoon ilman Käyttäjän suostumusta, Käyttäjän on välittömästi muutettava Tunnistautumistietonsa ja ilmoitettava asiasta Aller Medialle.

 

3. Palvelut

Palveluilla tarkoitetaan niitä Aller Media Oy:n ylläpitämiä verkkopalveluita, joiden käyttäminen (esimerkiksi pääsy, katselu ja selailu) on mahdollista tämän Sopimuksen nojalla.

Verkkopalveluita voivat olla verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, mobiililiittymät tai -palvelut, kysyntä- ja tarjontatietoa välittävät palvelut ja muut vastaavat palvelut. Kunkin Palvelun palvelukuvaus on Palvelun Säännöistä.

Näiden Palveluiden sisälle voi kuulua tai Palvelun kautta Käyttäjällä voi olla pääsy Aller Median yhteistyökumppaneiden (”Palveluntarjoajat”) tarjoamiin palveluihin. Kunkin Palveluntarjoajan tarjoamat palvelut tarjotaan kyseisen Palveluntarjoajan, ei Aller Median, nimissä ja vastuulla ja kyseisen Palveluntarjoajan soveltuvien palveluehtojen ja -tietojen mukaisesti.

Jos Palveluntarjoaja tallentaa henkilötietoja, on tällaisten tietojen rekisterinpitäjä kyseinen Palveluntarjoaja, ei Aller Media, ja Palvelutarjoaja käsittelee tietoja palvelunsa rekisteriselosteesta ilmenevien periaatteiden mukaisesti.

Aller Media voi lisätä ja muuttaa Palveluita, niiden osia ja toiminnallisuuksia sekä poistaa niitä käytöstä tilapäisesti tai pysyvästi oman harkintansa mukaan.

Palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät sido Aller Mediaa.

 

4. Palveluun toimitettu aineisto ja oikeudet tällaiseen aineistoon

Aller Media vastaa ainoastaan Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, johon pidätetään kaikki oikeudet näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

Aller Media ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä, kuten käyttäjien Palveluun toimittamasta tai Palvelussa esittämästä aineistosta (esimerkiksi tiedoista, audiovisuaalisesta sisällöstä, ilmoitetuista tuotteista, tavaroista, palveluista, keskusteluista, mielipiteistä, suosituksista, neuvoista eikä Palvelussa esitettyjen ilmoitusten sisällöstä, artikkeleista, kuvista, videoista, äänitallenteista tai muusta vastaavasta aineistosta (jäljempänä ”Aineisto”).

Aller Media ei valvo, tarkista tai seulo Palveluun toimitettua tai Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille osapuolille toimitettua tai kolmansilta osapuolilta saatua Aineistoa, eikä Aller Media vastaa näiden Aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä.

Aller Media ei vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn Aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta. Aineistoa ei palauteta.

Käyttäjä, ei Aller Media, vastaa Aineistosta, jonka Käyttäjä toimittaa Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Joissakin Palveluissa Käyttäjä voi hallita Aineiston jakamistapaa yksityisyysasetuksilla.

Erityisesti mutta rajoituksetta Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjän Palveluun toimittama tai Käyttäjän Palvelun kautta saataville saattamaa Aineistoa voidaan käyttää ja julkaista Palvelussa ja että Aineisto on tämän Sopimuksen ja Sääntöjen mukaista, eikä aiheuta häiriötä Aller Median tai kolmannen osapuolen viestintäverkolle tai tietojärjestelmille tai loukkaa kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä.

Jos Aller Media, viranomainen tai kolmas osapuoli toteaa tai epäilee, että Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille tällaista Aineistoa, Aller Medialla on oikeus poistaa tällainen Aineisto tai muutoin estää sen käyttö Käyttäjää kuulematta ilman ennakkovaroitusta.

Aller Media ei vastaa toisten käyttäjien Palveluihin lataamien Aineistojen tai tietojen Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä.

Siltä osin kuin Palvelussa voi kirjoittaa, julkaista, esittää, näyttää tai muutoin saattaa saataville Käyttäjän itse laatimia Aineistoja, tietoja saa esittää ainoastaan Palvelun säännöissä sallitulla kielellä.

Kaikki oikeudet Käyttäjän Palveluun toimittamaan Aineistoon jäävät Käyttäjälle. Käyttäjä myöntää Aller Medialle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, peruuttamattoman ja maksuista vapaan oikeuden valmistaa Aineistosta kappaleita sekä julkaista ja saattaa Aineisto yleisön saataville Palvelussa sekä Aller Media Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (Aller Media Oy ja sen konserniyhtiöt yhdessä ”Konserniyhtiöt”) palveluissa, sekä kaikilla muilla tavoilla ja menetelmillä käyttää ja hyödyntää Aineistoa sanottujen palveluiden ja niiden markkinoinnin yhteydessä.

Aller Media voi tehdä Aineistoon muutoksia siinä määrin kuin edellä myönnetyn oikeuden hyödyntäminen edellyttää. Aller Media voi siirtää tässä sille myönnetyt oikeudet eteenpäin tai myöntää niihin alilisenssejä Konserniyhtiöille, Palveluntarjoajille tai muille kolmansille osapuolille.

Käyttäjä myöntää Aller Medialle oikeudet Aineistoon korvauksetta. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat oikeudet ja muut luvat (kuten luvat videoissa ja kuvamateriaalissa esiintyviltä henkilöiltä) tässä mainitun oikeuden myöntämiseen.

 

5. Yksityisyys ja evästeet

5.1 Henkilötietojen tallentaminen ja käsittely

Aller Media käsittelee Käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä antamia ja myöhemmin kerättyjä henkilötietoja Aller Median tietosuojaselosteen sekä kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

5.2 Tietojen tarkastaminen

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Aller Media, Konserniyhtiö, Palveluntarjoaja tai muu heidän lukuunsa toimiva kolmas osapuoli voi valvoa, lukea ja ottaa selon Käyttäjän Palveluun lähettämistä ja Palvelusta vastaanottamista viesteistä ja sisällöstä silloin, kuin valvonnasta on Palvelussa, Säännöissä tai muutoin ilmoitettu.

5.3 Evästeet

Palveluiden käytön yhteydessä Aller Media tallentaa Käyttäjän päätelaitteille evästeitä, jotka ovat välttämättömiä Käyttäjän tilaaman Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjän päätelaitteelle voidaan tallentaa myös muita evästeitä.

Tarkemmat tiedot evästeiden käytöstä on esitetty Aller Median tietosuojaselosteen Evästeinformaatio-luvussa.

 

6. Hinnat, maksuehdot ja maksutavat

Useat Palvelut ovat maksuttomia. Mahdollinen Palvelun maksullisuus ja maksuehdot ilmenevät näistä Käyttöehdoista, Säännöistä ja/tai Palvelun internet-sivustolla olevasta hinnastosta.

Käyttäjä sitoutuu maksamaan Aller Medialle maksullisten Palveluiden käytöstä näissä Käyttöehdoissa, Palvelun verkkosivuilla, Säännöissä tai hinnastossa ilmoitetut hinnat.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käyttämisestä aiheutuvista tietoliikenne-, laite-, ohjelmisto ja vastaavista kustannuksista.

Aller Medialla on oikeus muuttaa Palveluiden hintoja sekä Palveluiden maksullisuutta. Palvelun hintojen ja Palvelun maksullisuuden muutoksista ilmoitetaan ennen muutoksen voimaantuloa Palvelussa, Palvelun internet-sivustolla tai muulla tavalla.

Käyttäjällä on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus Palvelun osalta päättymään muutoksen voimaantulopäivästä lukien. Aller Media ei vastaa muutoksesta mahdollisesti Käyttäjälle aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Palvelun tilauksiin soveltuu Palvelun Säännöt. Ellei Palvelun Säännöissä ole muuta mainittu, määräaikaisena tilauksena tilattua maksullista Palvelua ei voi irtisanoa tilausjakson aikana.

Ellei Palvelun Säännöissä ole muuta mainittu, toistaiseksi voimassaolevan maksullisen Palvelun tilauksen voi irtisanoa laskutusjakson loppuun, Säännöissä kuvatun menettelyn mukaisesti. Jos Käyttäjältä evätään pääsy Palveluun Käyttöehtojen tai Sääntöjen vastaisen käytön takia, Käyttäjän mahdollisesti jo maksamia maksuja ei palauteta.

Käytössä olevat maksutavat ilmoitetaan Palvelussa tai Palvelun Säännöissä. Tekstiviestillä tilatut Palvelut veloitetaan teleoperaattorin matkapuhelinlaskulla. Tekstiviestipalvelut toimivat vain Palvelun Säännöissä ilmoitettujen operaattoreiden liittymillä.

Verkkopankkitunnuksilla ja luottokortilla tehdyt maksutapahtumat suoritetaan suojattua yhteyttä käyttäen. Aller Media ei talleta verkkopankki- tai luottokorttitietoja. Luottokunnan maksutapahtumat suoritetaan Luottokunnan maksulomaketta käyttäen ja Luottokunta vastaa tällaisista maksutapahtumista.

Käyttäjä vahvistaa sen, että maksu- ja tilaustiedot on annettu Palvelussa välineeseen sopivalla tavalla. Tilattu maksullinen Palvelu katsotaan otetuksi Käyttäjän suostumuksella käyttöön välittömästi tilauksen jälkeen, eikä Käyttäjällä ole kuluttajasuojalain mukaista peruutusoikeutta.

Maksulliset Palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi Suomesta. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua näiden Käyttöehtojen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Aller Median ja Käyttäjän välillä.

 

7. Palveluiden käyttö

Palveluita on käytettävä näiden Käyttöehtojen ja Sääntöjen mukaisesti sekä aina siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Aller Medialle, Palveluntarjoajille, Konserniyhtiöille tai kolmansille osapuolille.

Palveluita ei saa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain näissä Käyttöehdoissa ja Säännöissä nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin.

Mikäli Osapuolten välillä on erimielisyys Palvelun toteutuneen tai aiotun käytön tarkoituksesta, määrittää Aller Media käytön luonteen omassa harkinnassaan.

Käyttäjä saa käyttää Palveluita vain omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ei saa ilman Aller Median etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen, jälleenmyydä Palvelun sisältöä kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai sen sisältöä mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

Lisäksi Käyttäjä sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä kehenkään Palvelun käyttäjään kaupallisessa tai muussa elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai Palvelun sisältöä minkään oman palvelunsa osana ilman Aller Median etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää, luovuttaa tai saattaa yleisön saataviin, muutettuna tai muuttamattomana, Palvelua tai Palvelun sisältöä muutoin kuin tämän Sopimuksen tai lain niin salliessa.

Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman Aller Median etukäteistä kirjallista suostumusta siirtää Palvelun tai Palvelun sisällön tähän Sopimukseen perustuvaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä ei ole oikeutta muokata Palveluun liittyvää lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa.

Käyttäjä hankkii itse Palveluiden käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä vastaa niistä.

Aller Media pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Käyttäjä on tietoinen siitä, että internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun toimivuuteen puutteita, ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin tietojärjestelmissä.

Käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan laitteen suojauksesta. Aller Media ei vastaa Palvelun tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Käyttäjälle aiheuttamista vahingoista, menetyksistä tai kuluista.

 

8. Palvelun saatavillaolo

Palvelu pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Aller Media ei kuitenkaan takaa Palvelun tai sen osan häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta. Aller Media pyrkii korjaamaan Palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä, kun Aller Media on saanut tiedot virheistä.

Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla kuin se kulloinkin on saatavilla.

Huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja Palvelun käytössä. Jos Käyttäjän maksullisen Palvelun käyttö keskeytyy Aller Mediasta johtuvasta syystä 2 päivän ajaksi, Käyttäjän tulee reklamoida keskeytyksestä Aller Medialle, jolloin Aller Media pidentää Käyttäjän maksullisen Palvelun tilauksen voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla.

Aller Medialla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen tai alentaa Palvelun saatavuutta, jos se on tarpeen (a) Palvelun muutos- tai parannustöiden vuoksi, (b) yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- tai kunnossapitotöiden vuoksi, tai (c) muun syyn vuoksi.

Aller Media pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Käyttäjälle mahdollisimman vähän haittaa. Aller Media tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan internet-sivustollaan.

Palvelu ei ole tarkoitettu Aineiston tai muun tiedon pitkäaikaiseen tallentamiseen ja Käyttäjä vastaa kaiken Aineiston tai muun Palveluun ladatun tai tallennetun tiedon varmuuskopioinnista.

Aller Median vastuu Palvelun keskeytyksistä, virheistä ja puutteista rajoittuu tässä kohdassa 8 sanottuun, eikä Aller Media vastaa muilta osin Käyttäjälle Palvelun keskeytyksestä, virheistä tai puutteista, tai Aineiston tai muun Käyttäjän Palveluun lataaman tai tallentaman tiedon menetyksestä tai korruptoitumisesta, Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, kuluista tai menetyksistä.

 

9. Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet Palveluun, Palvelussa käytettyihin rekisteröityihin ja rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja Palvelussa saatavilla olevaan sisältöön, Käyttäjien Palveluun lataamaa Aineistoa lukuun ottamatta, kuuluvat Aller Medialle, sen lisenssinantajille tai Palveluntarjoajille. Ne saavat suojaa soveltuvan immateriaalioikeuslainsäädännön ja kansainvälisten immateriaalioikeuksia koskevien sopimusten nojalla.

Aller Media, sen lisenssinantajat ja Palveluntarjoajat pidättävät itsellään kaikki ne oikeudet, joita tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti myönnetä Käyttäjälle.

 

10. Voimassaolo ja päättyminen

10.1 Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan, kuin Aller Media tarjoaa Palveluita ja Käyttäjä käyttää niitä tai Käyttäjän maksullista Palvelua koskeva tilaus on voimassa.

Sopimuksen päättyminen ei vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Sopimuksen päättymistä (esimerkiksi velvollisuus suorittaa maksullisten Palveluiden ennen Sopimuksen päättymistä kertyneet maksut).

10.2 Palvelun päättyminen

Jos Käyttäjä rikkoo tätä Sopimusta tai Sääntöjä, Aller Media voi estää Käyttäjän Palvelujen käytön tai poistaa Käyttäjän Aineiston ilman varoitusta.

Aller Media voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Käyttäjän Palvelun kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa perustellusta syystä ilman korvausvelvollisuutta tai velvollisuutta palauttaa Palvelun tilauksesta jo suoritettuja maksuja Käyttäjälle.

Edellä mainittu voi myös koskea yksittäistä Palvelua tai sen osaa. Edellä tarkoitettu perusteltu syy voi muiden ohella olla yksi tai useampi seuraavista:

Käyttäjä ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Aller Median erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä;

Käyttäjä on haettu selvitystilaan tai konkurssiin, Käyttäjä on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi;

Käyttäjä on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta;

Käyttäjä on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille, kolmansille osapuolille tai käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja;

Käyttäjä rikkoo lakia tai käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen tai Sääntöjen vastaisesti;

Käyttäjä huomautuksesta huolimatta rikkoo olennaisesti voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan; tai Käyttäjä ei ylivoimaisen esteen johdosta kykene suoriutumaan voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan edellyttäen, että sellainen este on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään kuusikymmentä (60) päivää.

Jos Käyttäjä tekee laskusta Aller Medialle kirjallisen muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan eräpäivään mennessä, Aller Media ei sulje Palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.

Käyttäjä voi itse lopettaa Palveluiden käyttämisen milloin tahansa sekä poistaa tietonsa Palveluista. Maksullisen Palvelun tilaus päättyy tai voidaan irtisanoa Palvelun Sääntöjen tai kohdan 6 mukaisesti.

Tämä ei kuitenkaan vapauta Käyttäjää velvollisuuksista, jotka ovat syntyneet ennen Palveluiden käytön lopettamista tai maksullisen Palvelun tilauksen päättymistä (esimerkiksi velvollisuus suorittaa maksullisten Palveluiden ennen Sopimuksen päättymistä kertyneet maksut).

 

11. Vastuut

11.1 Aller Median vastuu

Aller Media on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Aller Median tuottamuksesta aiheutuneet, Käyttäjän osoittamat välittömät vahingot.

Aller Median vastuu rajoittuu kuitenkin aina ensisijassa saamatta jääneen Palvelun uudelleen toimittamiseen, milloin se on mahdollista, ja joka tapauksessa vain saamatta jääneen tai virheellisen Palvelun tai sen osan ostohintaan.

11.2 Vastuunrajoitukset

Aller Media ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Aller Media ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Aller Media ei myöskään korvaa Käyttäjän, Palveluntarjoajan tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Aller Mediasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

Aller Median vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä kohdassa 11 mainittujen vahinkojen korvaamiseen huomioiden Käyttöehdoissa muualla mainitut rajoitukset.

11.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Aller Medialta kirjallisesti kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva seikka havaittiin tai se olisi pitänyt havaita.

11.4 Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan. Jos Käyttäjä rikkoo Sopimusta, hän on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot Aller Medialle.

Edellä sanottua rajoittamatta, jos Käyttäjä liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai jos Käyttäjän ilmoittama vika aiheutuu Käyttäjän hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki Aller Medialle mahdolliset siitä aiheutuvat vahingot, menetykset ja kulut, mukaan lukien rajoituksetta vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

 

12. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Aller Median etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Aller Medialla on oikeus ilman Käyttäjän suostumusta tai Käyttäjälle tehtävää ilmoitusta siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Aller Medialla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle.

Aller Median Palveluntarjoajien tai muiden kolmansien osapuolten käyttämistä Palvelun kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

 

13. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työtaistelutoimenpiteitä, luonnonilmiöitä (kuten ukonilmaa, myrskyä ja tulvaa), tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien, Internet-yhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota Osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 

14. Sopimuksen muuttaminen

Aller Media voi muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla muutoksesta internet-sivustollaan. Muutettua Sopimusta sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Aller Media toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan.

Mikäli Käyttäjä ei halua noudattaa muuttunutta Sopimusta, hänen on lopetettava Palveluiden käyttö.

 

15. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Palveluihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa.

 

16. Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 28.9.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi.