Digitaalisten lehtitilausten sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

1. Yleistä

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan Aller Media Oy:n (”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän digitaalisen sisällön (”Palvelu”) käyttämiseen Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän välillä.

Palvelun käyttäjän tulee tutustua näihin Ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämisen aloittamista. Aloittamalla Palvelun käyttämisen Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevassa muodossaan.

Palvelun käyttäjä vahvistaa ymmärtävänsä, että Palveluun, joka on saatettu käyttäjän saataville sovelluskaupan kautta, sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Palvelusopimus syntyy em. palveluntarjoajan kanssa. Palvelun käyttäjän on hyväksyttävä kyseiset ehdot ennen kuin hän voi alkaa käyttää Palvelua.

Palvelun käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

 

2. Sopimuksen voimaantulo ja tilauksen peruuttaminen

Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän välinen asiakassopimus astuu voimaan kun palvelun käyttäjä lataa ostamansa tuotteen sovelluskaupasta.

Palvelun käyttäjällä on oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus kuluttajansuojalain 6 luvun 14 § nojalla viimeistään 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä Palvelun käyttäjän annettua aloittamiseen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa.

 

3. Palvelun kuvaus

Palvelun käyttäjä voi ostaa digitaalisia lehden irtonumeroita ja tehdä digitaalisen lehden kestotilauksen henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta.

 

4. Hinnat ja maksaminen

Lehden kulloisetkin osto- ja tilaushinnat ja tilauspituudet ovat nähtävillä sovelluskaupassa tai verkkosivuilla. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Sovelluskaupassa maksu veloitetaan Palvelun käyttäjän sovelluskauppaan avaamalta tililtä, kun osto on vahvistettu. Kestotilaus jatkuu valituin laskutusvälein, ellei tilausta ole peruttu viimeistään 24 tuntia ennen kuluvan laskutuskauden päättymistä.

Palvelun käyttäjä voi hallinnoida tilausta asiakastilinsä asetuksilla. Kestotilauksen peruuttaminen astuu voimaan laskutuskauden vaihtuessa, eli kestotilaus on voimassa siihen saakka, kunnes menossa oleva laskutuskausi päättyy.

 

5. Palveluntarjoajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

5.1 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa milloin tahansa Palvelua, Palvelun sisältöä, Palvelun saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia.

5.2 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää ja lopettaa Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tilapäisesti, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan käyttäjille keskeytyksestä etukäteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Mikäli Palveluntarjoaja lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen Palvelun ostaneelle käyttäjälle, Palveluntarjoaja sitoutuu palauttamaan käyttäjälle rahamäärän tai tarjota muuta sisältöä, joka vastaa käyttäjän jäljellä olevaa Palveluun kohdistuvan käyttöoikeuden arvoa.

5.3 Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista ja palveluista

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja nimenomaisesti sulkee pois takuut Palvelussa annettujen tietojen virheettömyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö kaikissa muodoissaan ovat suojattu tekijänoikeuslakien, teollisoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluun, sen sisältöön ja siihen liittyvien ohjelmien kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai sen sopimuskumppaneilla.

5.4 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

5.5 Vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun käyttäjälle aiheutuvista Palvelun käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Palveluntarjoaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Palveluntarjoajan ainoa vastuu rajoittuu toimivan Palvelun toimittamiseen tai jo veloitetun Palvelun osalta maksun palauttamiseen, mikäli Palvelua ei ole, esimerkiksi ylivoimaisen esteen sattuessa, voitu toimittaa asiakkaalle.

 

6. Palvelun käyttäjän oikeudet, velvollisuudet ja vastuut

6.1 Palvelu on Palvelun käyttäjän saatavilla vähintään neljän kuukauden ajan sen lukuoikeuden alkamisesta.

6.2 Palvelun käyttäjän vastuu laitteista, käytöstä yms.

Palvelun käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista, sekä siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille.

Palvelun käyttäjä vastaa itse oman tietokoneensa, matkapuhelimensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan päätelaitteen suojauksesta.

6.3 Palvelun käyttäjän vastuu maksuista

Palvelun käyttäjä vastaa itse kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista käyttömaksuista kuten Lehden ostamisen veloituksista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

6.4 Palvelun sisällyttäminen Internetiin sekä linkittäminen

Palvelun käyttäjä sitoutuu olemaan sisällyttämättä Palvelua tai sen osaa Internetiin taikka linkittämättä Palvelua ansiotarkoituksessa ilman Palveluntarjoajan kirjallista ennakkolupaa.

 

7. Tietosuoja

Palvelun käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä Palveluntarjoajan toimesta henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin Palveluntarjoajan kuluttaja-asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti, joka on saatavilla osoitteessa www.aller.fi/tietosuojaseloste/.

 

8. Sopimuksen päättyminen

Irtonumeroa koskeva sopimus päättyy osapuolten hoidettua irtonumeron ostamiseen ja toimittamiseen liittyvät velvoitteensa.

Kestotilausta koskeva sopimus päättyy, kun Palvelun käyttäjä irtisanoo sen päättymään kuluvan laskutusjakson loppuun.

Molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan.

 

9. Sopimuksen päättymisen vaikutus

Palvelun käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palvelun käyttäjän oikeus saada uusia lehtiä käyttöönsä päättyy. Samoin päättyy mahdollisuus ladata ostettuja lehtiä Palvelun käyttäjän laitteelle.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa minkään Palvelun käyttäjän aineiston poistamisesta, katoamisesta tai muutoksesta.

 

10. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus ilman eri ilmoitusta siirtää sopimus kanssaan samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, sekä liiketoiminnan kaupan yhteydessä liiketoiminnan vastaanottavalle taholle. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta edelleen.

 

11. Sopimuksen muuttaminen

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Ehtoja ilmoittamalla tästä Palvelun käyttäjälle. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla ja ne astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana.

Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Ehtojen muutoksista mahdollisimman aikaisin. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä ja

Palvelun käyttäjän katsotaan hyväksyneen Ehtoihin tehdyt muutokset, mikäli Palvelun käyttäjä käyttää Palvelua muutosilmoituksen jälkeen.

Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista viivästyksistä tai virheistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista (force majeure). Viivästymistilanteessa Palveluntarjoaja noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

 

12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttämiseen ja Ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Ehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia kuluttajan oikeuksia.

Jos Palveluntarjoaja ja käyttäjä eivät pääse neuvotteluteitse yhteisymmärrykseen mahdollisessa riitatilanteessa, ratkaistaan riita ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä riidan myös kotipaikkansa yleisen alioikeuden ratkaistavaksi ja/tai pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.